Miljöplan

Vi följer dessa punkter vid målningsarbeten:

  • Färg – Endast vattenbaserade färger kommer att användas.
  • Rengöring av verktyg och maskiner – Avfall efter rengöring av verktyg minimeras genom att skrapa ur merparten av färgen tillbaka i burken. Vid kortare avbrott i användandet förvaras verktygen lufttätt (i exempelvis plastfolie). Rengöring av verktyg och maskiner utföres på ett sätt så att tvättvatten ej går ut i avloppet eller naturen orenat genom användande av verktygstvätt.
  • Skyddstäckning – I största möjliga utsträckning skall papper och tyg användas för täckning. Där användning av plastfolie för täckning är nödvändig skall endast miljövänlig plastfolie användas. Sopsäckar av papper skall användas.
  • Hantering av överbliven färg – För att minimera mängden av överbliven färg skall noggrann mängdberäkning göras innan beställning. Överbliven färg skall i största möjliga utsträckning återanvändas (som exempelvis grundfärg). Överbliven färg som av någon anledning inte går att återanvända skall tas om hand på ett miljöriktigt sätt genom destruktion.
  • Hantering av emballage – Tomburkar skall insamlas, rengöras och återlämnas till leverantören enligt deras anvisningar. Papp, papper och kartong lämnas till återvinning.
  • Transporter – Transporter skall samordnas i syfte att minimera dessa till det allra nödvändigaste. 
  • Administration – Brevpapper, kuvert m.m. skall vara miljödeklarerade (Svanmärkta o. dyl.). Bläck och tonerkassetter skall lämnas till återvinning.